Goal Zrenjanin

Sertifikati i licence

GOAL d.o.o. poseduje LICENCE nadležnog ministarstva za građenje:

I030M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija objekata za preradu nafte i gasa koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina

I032M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija magistralnih toplovoda

I031M1

izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ukoliko prelazi preko teritorije dve ili više opština, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 t koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja

Sertifikati integrisanog sistema menadžmenta

Sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2015

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001:2015

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu SRPS ISO 45001:2018

Sertifikat o akreditaciji laboratorije za ispitivanje

prema SRPS ISO/IEC 17025 za ispitivanje sudova pod pritiskom, ventila sigurnosti, industrijske armature

Sertifikat International institute of welding

prema ISO 3834-2 Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala

Sertifikat o kontrolisanju

prema SRPS EN 13941-1 i SRPS EN 13941-2 za montažu predizolovanog sistema projektne klase "C"