Goal Zrenjanin

GOAL d.o.o. je preduzeće iz grupe malih preduzeća sa željom da se razvija i postiže najviše standarde.

GOAL d.o.o. osnovna delatnost preduzeća je izgradnja termotehničkih, procesnih i gasnih instalacija:

GOAL d.o.o. poseduje LICENCU nadležnog ministarstva za građenje:

I030M1

Izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za preradu nafte i gasa

I031M1

Izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija na međunarodnim i magistralnim gasovodima i naftovodima za transport, gasovodima nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ako prelazi preko teritorije najmanje dve opštine, skladištima nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona.

I032M1

Izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija magistralnih toplovoda

Zaposleni poseduju lične licence i sertifikate.

Sedište preduzeća d.o.o. GOAL je u Zrenjaninu ulica Žarka Zrenjanina br. 58.

MISIJA

Mi smo preduzeće koja se izgradnjom termotehničkih, procesnih i gasnih instalacija u potpuno uređenom poslovnom sistemu i sa visokim stepenom društvene odgovornosti u ostvarivanju održivog uspeha.

VIZIJA

Uspostavljanjem i primenom integrisanog sistema menadžmenta želimo da postavimo nove standarde u izgradnji termotehničkih, procesnih i gasnih instalacija, tako što ćemo na efektivan i efikasan način stvoriti novu vrednost za korisnika naših usluga.

VIZIJA

Uspostavljanjem i primenom integrisanog sistema menadžmenta želimo da postavimo nove standarde u izgradnji termotehničkih, procesnih i gasnih instalacija, tako što ćemo na efektivan i efikasan način stvoriti novu vrednost za korisnika naših usluga.

CILJEVI

Postizanje visokog tržišnog učešća na izgradnji magistralnih gasovoda, naftovoda, produktovoda. Postizanje najviših standarda kvaliteta prema API 1104. Postizanje najviših standarda kvaliteta u izgradnji magistralnih cevovoda.

STRATEGIJA

Poslovne aktivnosti obavljamo odgovorno i kvalitetno. Ispunjavamo zahteve i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana. Preduzimljivi smo otvoreni za nove ideje. Profesionalni nastup na tržištu podržan je integrisanim sistemom menadžmenta. Uspesi naših korisnika su naši uspesi.

CILJEVI

Postizanje visokog tržišnog učešća na izgradnji magistralnih gasovoda, naftovoda, produktovoda. Postizanje najviših standarda kvaliteta prema API 1104. Postizanje najviših standarda kvaliteta u izgradnji magistralnih cevovoda.

CILJEVI

Postizanje visokog tržišnog učešća na izgradnji magistralnih gasovoda, naftovoda, produktovoda. Postizanje najviših standarda kvaliteta prema API 1104. Postizanje najviših standarda kvaliteta u izgradnji magistralnih cevovoda.

VIZIJA

Uspostavljanjem i primenom integrisanog sistema menadžmenta želimo da postavimo nove standarde u izgradnji termotehničkih, procesnih i gasnih instalacija, tako što ćemo na efektivan i efikasan način stvoriti novu vrednost za korisnika naših usluga.

GOAL d.o.o. POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENEDŽMENTA

Politika integrisanog sistema menedžmenta preduzeća GOAL D.O.O. se primenjuje u svrhu kvalitetnog izvođenja mašinsko-montažnih, zavarivačkih i građevinskih radova na izgradnji termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija, hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije.

Rukovodstvo GOAL D.O.O. je opredeljeno da se ispunjavaju zahtevi standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018 i da se stalno poboljšava efektivnost integrisanog sistema menedžmenta primenom procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na riziku.

Ciljevi integrisanog sistema menedžmenta GOAL D.O.O. su da se radi ispunjenja zahteva korisnika u potpunosti stave u funkciju svi raspoloživi kapaciteti i poboljšava kvalitet u pružanju usluga izvođenja radova.

Principi i ciljevi politike su:

1. Profesionalizam

Osoblje sprovodi aktivnosti na propisan način. Dosledno primenjuje, stalno preispituje i poboljšava sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.
Poštuje zahteve Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i drugih relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa. Uključuje programe i praksu zaštite životne sredine u svaki posao. Poštuje zahteve Zakona o zaštiti životne sredine i drugih relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa. Profesionalizam se pokazuje zadovoljstvom korisnika, koje se vrednuje preko broja pohvala i povoljnim povratnim ocenama od korisnika, a ponajviše zadržavanjem stalnih korisnika.

2. Poverenje

Poverenje korisnika u naš rad ostvarujemo:
– praćenjem zahteva korisnika;
– uvažavanjem zahteva normativnih dokumenata (propisa i standarda) sa ciljem da se oni zadovolje;
– planiranjem aktivnosti i poštovanjem vremenskih rokova;
– obezbedjenjem potrebnih resursa i primenom znanja koja imamo;
– obezbedjenjem poverljivosti informacija koje posedujemo;

3. Predanost radu

Osoblje je predano radu i poseduje želju za sticanjem novih znanja. Posvećenost konsultovanju i učestovavanju zaposlenih, prevenciji povreda i ugrožavanja zdravlja. Identifikovanje svih aspekata životne sredine i značajnih stavljanje pod kontrolu. Posvećenost prevenciji zagađenja i upravljanja otpadom. Osoblje identifikuje sve aspekte na primeni sistema menadžmenta i to se ogleda u inicijativama za poboljšavanja u procesu rada.

4. Poboljšavanja

U GOAL D.O.O. se stalno poboljšava efektivnost sistema menadžmenta, što se meri brojem predloga za poboljšavanje i korektivnih mera, brojem neusaglašenosti i brojem prigovora od korisnika. Eliminisanje odnosno smanjenje rizika od identifikovanih opasnosti i štetnosti koje mogu da dovedu do povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom. Izbor, redovno praćenje i izveštavanje o indikatorima zdravlja i bezbednosti radi unapređenja upravljanja
zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Kontinualno poboljšavanje učinaka zaštite životne sredine, prevenciji zagađenja i upravljanja otpadom.

Svi zaposleni u GOAL D.O.O. dužni su da se ponašaju u skladu sa usvojenim principima i ciljevima i tako daju svoj doprinos njihovom ostvarivanju.